Privacyverklaring

 

1. Waarom deze privacyverklaring?

BENS RETAIL hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil BENS RETAIL u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door BENS RETAIL.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van BENS RETAIL.


2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Het www.bensretail.be is een initiatief van:

BENS RETAIL NV

Nijverheidsstraat 24

2260 Westerlo
België
Btw-nummer: BE 0820.220.320
E-mail: info@bensretail.be
Telefoon: 055 31 22 42


3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard qua producten en diensten te bereiken.

 

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 • identificatiegegevens (vb. naam);
 • contactgegevens (vb. post – en emailadres, telefoonnummer);
 • fiscale informatie (vb. BTW nummer);
 • bankgegevens (vb. bankrekeningdetails);
 • gegevens met betrekking tot uw bestellingen en bestelgewoontes:

De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd of van publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch Staatsblad);

 

 

4. Waarom en op welke basis gebruiken we uw persoonsgegevens?

 

a. Om een overeenkomst met u uit te voeren

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en ook om:

 • u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
 • u te helpen en uw vragen te beantwoorden;
 • te evalueren of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden; en
 • producten of diensten te leveren aan onze zakelijke klanten waarvan u een werknemer bent.

 

5. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

 

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen;
 • Onafhankelijke agenten, tussenpersonen of handelaars;
 • Gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;

 

6. Hoelang houden we uw persoonsgegevens bij?

 

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden. De klanteninformatie wordt bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

 


7. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.
Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.
Als u het platform/de website van BENS RETAIL wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.


8. Wat zijn mijn rechten?

8.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

BENS RETAIL verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:
Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal BENS RETAIL onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

8.2. Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van BENS RETAIL uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer BENS RETAIL uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal BENS RETAIL hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar INFO@BENSRETAIL.BE.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan BENS RETAIL. BENS RETAIL zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:
Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

BENS RETAIL beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

8.3. Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
Gedurende de periode die BENS RETAIL nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
Wanneer BENS RETAIL de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
Gedurende de periode die BENS RETAIL nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. BENS RETAIL staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij BENS RETAIL dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal BENS RETAIL hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar INFO@BENSRETAIL.BE.

8.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan BENS RETAIL verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal BENS RETAIL hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar INFO@BENSRETAIL.BE.

8.5. Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door BENS RETAIL bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal BENS RETAIL hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar INFO@BENSRETAIL.BE.


Bens Retail kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan naar aanleiding van dit contract.